در زیر برخی از کار و سفارش‌های تایپ انجام شده توسط تیم تایپیست سایت ایتایپ به صورت نمونه کار قرار داده‌ایم.

نمونه کار تایپ فارسی رمان
نمونه کار تایپ فارسی رمان
نمونه کار تایپ فارسی دستنوشته
نمونه کار تایپ فارسی دستنوشته
نمونه کار تایپ انگلیسی دستنویس
نمونه کار تایپ انگلیسی دستنویس
نمونه کار تایپ عربی و فارسی
نمونه کار تایپ عربی و فارسی
نمونه کار تایپ ریاضی و فرمول
نمونه کار تایپ ریاضی و فرمول
نمونه کار تایپ شیمی و رسم فرمول
نمونه کار تایپ شیمی و رسم فرمول
نمونه کار رسم جدول و کادر
نمونه کار رسم جدول و کادر